Project ID:
LUX DEV
Project Name:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສຸກສາລາ
Client Name:
LUX DEV
Role:
Contractor
Location:
ບ.ຜາບອງ, ມ.ເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
Timeline:
12 months
Project Type:
Hospital
Status:
Completed in 2013

Responsability:

ບໍລິສັດ ວີເອດສ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄຫ້ດຳເນີນການກວດກາຄືນໂຄງສ້ງຫຼັກຂອງອາຄານ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງ, ວຽກສະປັດຕະຍະກຳ, ງານລະບົບສຸຂາພິບານ ແລະ ຕົບແຕ່ງສວນ.