Project ID:
9SH
Project Name:
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ໂຮງແຮມ 9 ຊັ້ນ
Client Name:
ທ່ານ ນາງ ຄຳທະວີ ຟຣິຈິດທະວົງ
Role:
Contractor
Location:
ບ.ມີໄຊ, ມ.ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Timeline:
12 months
Project Type:
Hotel
Status:
{project_status}

Responsability:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ບໍລິສັດ ວີເອດສ ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໄຫ້ດຳເນີນການອອກແບບໂຄງສ້ງຫຼັກຂອງອາຄານ, ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງ, ວຽກສະປັດຕະຍະກຳ ແລະ ງານລະບົບ.